• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสโร
วัดทุ่งโพธิ์
2
กิตฺติธโร
วัดเขาโพธิ์งาม
3
ญาณวํโส
วัดเขาถ้ำเทพพนม
4
จารุโชโต
วัดเขาก้ำเทพพนม
5
อนุตฺตโร
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม
6
ปญฺญาวโร
วัดสุวรรณจันทราราม
7
ชิตมาโร
วัดสุวรรณจันทราราม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1