• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตวํโส
วัดคงคาราม
2
ฐานกโร
วัดโพธิ์งาม
3
โรจนธมฺโม
วัดโพธิมงคล
4
โชติวํโส
วัดโบสถ์
5
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดสามนิ้ว
6
อตฺตจิตฺโต
วัดวังสาคร
7
สุวินโย
วัดโพธิ์งาม
8
ตปพโล
วัดโพธิ์งาม
9
วลฺลโภ
วัดกรุณา
10
สุทนฺโต
วัดศรีมงคล
11
ปริยตฺติธาตา
วัดโพธิ์งาม
12
เขมนิวตฺโต
วัดยางศรีเจริญ
13
นาควโร
วัดโพธิ์งาม
14
วรเมโธ
วัดโพธิ์งาม
15
วํสปาโล
วัดโพธิ์งาม
16
ขนฺติโก
วัดสมอ
17
ธมฺมสาโร
วัดมะปราง
18
ญาณสมฺปนฺโน
วัดไผ่ล้อม
19
อินฺทวีโร
วัดซุ้มกระต่าย
20
คุตฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
21
ชยนฺโต
วัดกรุณา
22
เตชปญฺโญ
วัดตะกู
23
นนฺทโก
วัดนมโฑ
24
สิริสาโร
วัดยางศรีเจริญ
25
กมลธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1