• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุวินโย
วัดโพธิ์งาม
2
ตปพโล
วัดโพธิ์งาม
3
วลฺลโภ
วัดกรุณา
4
ปริยตฺติธาตา
วัดโพธิ์งาม
5
นาควโร
วัดโพธิ์งาม
6
วรเมโธ
วัดโพธิ์งาม
7
วํสปาโล
วัดโพธิ์งาม
8
คุตฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
9
ชยนฺโต
วัดกรุณา
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1