• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชปญฺโญ
วัดราษฏร์บำรุง
2
สํวโร
วัดราษฏร์บำรุง
3
อภิชาโต
วัดราษฎร์บำรุง
4
สุนฺทโร
วัดราษฎร์บำรุง
5
กตธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1