• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อชิโต
วัดท่าแก้ว
2
กิตฺติสาโร
วัดท่าแก้ว
3
ปภากโร
วัดคลองจันทน์
4
จรณธมฺโม
วัดโคกหมู
5
วรธมฺโม
วัดคลองจันทร์
6
สุจิตฺโต
วัดคลองจันทน์
7
ฐานวโร
วัดคลองจันทน์
8
ฐานสมฺปนฺโน
วัดท่าแก้ว
9
อินฺทวิโร
วัดท่าแก้ว
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1