• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
301
สิริจนฺโท
วัดโนนสระบัว
302
สจฺจญาโณ
วัดศรีประทุม
303
จนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
304
สิริคุตฺโต
วัดบัวระพา
305
วรธมฺโม
วัดอรัญญาวาส
306
ติสฺสโร
วัดซำภูทองเหนือ
307
มหาวีโร
วัดนิมิตรรังสรรค์
308
สุนนฺโท
วัดท่ากระบือ
309
ญาณวีโร
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
310
ถิรปุญฺโญ
วัดสว่างโพธิ์งาม
311
ฐิตเวโท
วัดโพนแพง
312
ชินวํโส
วัดแสงธรรม
313
จนฺทโชโต
วัดมหรรณพาราม
314
จนฺทวโร
วัดสำราญ
315
คุณสาโร
วัดถาวรนิมิตร
316
ขนฺติธมฺโม
วัดฤาษี
317
ขนฺติโก
วัดนิเวศน์วิทยาราม
318
กิตฺติปาโล
วัดป่าไพศาลสามัคคี
319
อภินนฺโท
วัดโพลเลา
320
สมจิตฺโต
วัดสวรรคงคา
321
กนฺตจาโร
วัดป่าปัญญานวมงคล
322
กนฺตธมฺโม
วัดอัมพวัน
323
สิริธมฺโม
วัดอรัญญาวาส
324
สนฺตเมธี
วัดตาลเรียง
325
ฉวิวณฺโณ
วัดราษี
326
ธมฺมเมธี
วัดวิจารณ์สว่างโศก
327
กุสลจิตฺโต
วัดจำปา
328
คุตฺตสีโล
วัดบูรพาราม
329
ปญฺญาธารโก
วัดจันทรังษี
330
กตสาโร
วัดมิ่งเมืองพลาราม
331
กวิสฺสโร
วัดมงคลหลวง
332
อณุโร
วัดสุมังคลาราม
333
กนฺตสีโล
วัดทรงธรรม
334
กมฺมสุทโธ
วัดท่าเกษมสามัคคี
335
พทฺธกวี
วัดโพธิ์ทอง
ทั้งหมด 785 รายการ
16 / 16