• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
กุสลจิตฺโต
วัดเอี่ยมไพบูล์
22
ถาวรธมฺโม
วัดโพธิ์กลาง
23
ฐานุตฺตโร
วัดป่าโคกโป่งแดง
24
อติสุโภ
วัดธรณีธงชัย
25
อนาลโย
วัดอโสการาม
26
สติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรี
27
สุขถาวโร
วัดโพธิ์ศรี
28
วชิรญาโณ
วัดท่าเดื่อ
29
ภูริปญฺโญ
วัดมงคลหลวง
30
ชุติวโร
วัดสุพรรณาราม
31
ถิรธมฺโม
วัดป่าโคกโป่งแดง
32
สิรินฺธโร
วัดโพธิ์
33
สุทฺธสีโล
วัดศรีมหาโพธิ์
34
มหาวีโร
วัดศรีโพธิ์ทอง
35
วิสุทฺโธ
วัดโนนงาม
36
วาทสทฺโท
วัดศรีนวล
37
ฐานุตฺตโร
วัดเสนชัยดาประสิทธิ์
38
อุตฺตมปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรี
39
อิสิญาโณ
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
40
อุตฺตโร
วัดมงคลหลวง
41
อิสฺสรธมฺโม
วัดแก้วสว่าง
42
อภิวฑฺฒโน
วัดอิสาน
43
ญาณวีโร
วัดท่าเดื่อ
44
ปภสฺสโร
วัดสวัสดี
45
ตปสีโล
วัดอุ่มลอง
46
กิตฺติปญฺโญ
วัดธาตุ พระอารามหลวง
47
กนฺตสีโล
วัดโพธิ์ศิริโสภณ
48
ญาณวโร
วัดโพธิ์ชัย
49
สุจิตฺโต
วัดธาตุ พระอารามหลวง
50
อานนฺโท
วัดไตรคามบำรุง
51
อาภากโร
วัดโนนสูง
52
ชยธมฺโม
วัดเทพปูรณาราม
53
ขตฺติยปญฺโญ
วัดป่าสุนทรวนาราม
54
อคฺคธมฺโม
วัดแคนเหนือ
55
อคฺคธมฺโม
วัดแคนเหนือ
56
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
57
จนฺทสาโร
วัดวารินทร์
58
รกฺขิตวณฺโณ
วัดธาตุ พระอารามหลวง
59
ชยธมฺโม
วัดธาตุ พระอารามหลวง
60
เขมนนฺโท
วัดสีลาขันธ์
61
สุมงฺคโล
วัดสว่างสุทธาราม
62
อธิปุญฺโญ
วัดสีสะปาวัน
63
เขมโก
วัดนาราธิวาส
64
อภิวฑฺฒโน
วัดโพธิ์
65
อภิวาทเมธี
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
66
สุขวโร
วัดวุฒาราม
67
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดเจติยภูมิ
68
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างหนองบัว
69
กตปุญฺโญ
วัดสว่างหนองกุง
70
จิตฺตคุโณ
วัดโสกม่วงสามัคคี
ทั้งหมด 785 รายการ
2 / 16