• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปสุโต
วัดป่าพาราราม
22
อตฺตทโม
วัดสระพังพร
23
อุตฺตโม
วัดขามเตี้ยใหญ่
24
ฐิตธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
25
อภินนฺโท
วัดพนอมวัลลิการาม
26
ธมฺมวโร
วัดเจริญชัย
27
ธมฺมวโร
วัดศิริมงคล
28
อนุตฺตโร
วัดอรุณวนาราม
29
ฉนฺทธมฺโม
วัดอารมณ์สมบูรณ์
30
สุจิณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
31
จินฺตามโย
วัดยางสูง
32
ชุตินฺธโร
วัดโสภณธรรมาราม
33
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ศรี
34
เตชธมฺโม
วัดโพธิ์ไทร
35
สนฺติธมฺโม
วัดศรีโคตรคีรี
36
จนฺทธมฺโม
วัดโคกสว่างพัฒนา
37
วิสุทฺธิจารี
วัดวังโพธิ์
38
วชิโร
วัดทุ่งประชานารถ
39
กิตติสัทโธ
วัดศรีบัวบาน
40
ฉวิวณฺโณ
วัดศิริพุทธธาราม
41
วิจาโร
วัดโพธิ์ศรี
42
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดดงป่ายูง
43
จนฺทโชโต
วัดศรีบุญเรือง
44
ฐิตญาโณ
วัดป่าดงมเหศักดิ์
45
อภิปสนฺโน
วัดวิชัยการาม
46
โชติปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
47
ธีรเมโธ
วัดโพนสวรรค์
48
ปภสฺสโร
วัดป่ามหาชัย
49
ฐานกโร
วัดโพนทอง
50
กตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
51
กุสลจิตฺโต
วัดโพนทราย
52
รตฺตนปญฺโญ
วัดศรีเจริญสุข
53
ญาณวีโร
วัดกกไฮ
54
สุปภาโส
วัดหนองกุดแคน
55
นาควโร
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
56
จิตตทนฺโต
วัดหนองสะโน
57
ธมฺมานนฺโท
วัดกุตาไก้เหนือ
58
สุรสกฺโก
วัดปทุมวปยาราม
59
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์สุม
60
วิชฺชาธโร
วัดแสงสว่าง
61
สุทธิวํโส
วัดมรุกขนคร
62
สตฺติธโร
วัดหนองไม้งอย
63
มารชโย
วัดศรีชมภูดาลัย
64
จนฺทฺปชฺโชโต
วัดสว่างอารมณ์
65
อิทฺธิเตโช
วัดโพนแพง
66
อุตฺตโม
วัดปราโมทย์อันธวัน
67
อุตฺตโม
วัดปทุมวปยาราม
68
โชติธมฺโม
วัดจอมศรี
69
ปภาโส
วัดสันติป่าช้านาโสก
70
จินฺตามโย
วัดหนองสะโน
ทั้งหมด 313 รายการ
2 / 7