• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
121
สิริปญฺโญ
วัดกัลยาราม
122
ขนฺติธมฺโม
วัดธาตุประสิทธิ์
123
รกฺขิตธมฺโม
วัดป่าร้อยอรัญญา
124
โชติญาโณ
วัดศรีกาย
125
สุภาจาโร
วัดศรีดาราม
126
รติโก
วัดศรีสงราม
127
ถิรปญฺโญ
วัดพุทธลีลา
128
กนฺตสีโร
วัดพระธาตุพนม
129
เขมจิตฺโต
วัดวาปีปุณฑริการาม
130
กิตฺติโสภโณ
วัดหัวเวียงรังษี
131
จิตฺตวํโส
วัดหัวบึงทุ่ง
132
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
133
กตฺปุญโญ
วัดศรีโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 313 รายการ
7 / 7