• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
โชติโก
วัดศรีบุญธรรม
22
คุณสมฺปนฺโน
วัดศรีบุญเรือง
23
โชติปญโญ
วัดบุพเพนิมิต
24
คุณาลโย
วัดสายแก้ว
25
ธมฺมกาโม
วัดธาตุศรีทอง
26
สีลสํวโร
วัดโนนสะอาด
27
จารุธมฺโม
วัดบูรพา
28
ภูริฑฒโก
วัดนาควิโลแก้ว
29
สุวิชาโน
วัดบูรพาภิรมย์
30
อุตตมชาโต
วัดเสมบุญเรือง
31
ธมฺมคุตโต
วัดศรีสะอาด
32
ฐิตปุญโญ
วัดศรีสระเกษ
33
จนฺทนนฺโท
วัดโพนบก
34
สุทธปญฺโญ
วัดนิวาสภาน
35
สุขิโต
วัดบดมาดสามัคคี
36
อภินนฺโท
วัดธรรมบวร
37
อุตฺตธมฺโม
วัดรามวิทยาลัย
38
ฐานธมฺโม
วัดศรีสมพร
39
ปภาโส
วัดหนองสนัย
40
สีลสุทฺโธ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม
41
เตชปญโญ
วัดศรีบุญชู
42
ชยธมฺโม
วัดเหล่าปอแดง
43
สญญโม
วัดศรีชมพู
44
มณิวณ.โณ
วัดราษฎร์นิยม
45
โชติปาโล
วัดศรีคุณเมือง
46
อธิปญฺโญ
วัดจันทรังษี
47
ธีรวโร
วัดเสบุญเรือง
48
ธมฺมธโร
วัดศรีชมชื่น
49
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดสว่างภิรมณ์
50
สิริคุตโต
วัดสุพรรณหงษ์วนาราม
51
ธนปญโณ
วัดนาขาม
52
ขนฺติพโล
วัดทุ่ง
53
กตสาโร
วัดหนองไผ่
54
ชยปโภ
วัดวงแวดล้อม
55
ฐิตรมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
56
จิตคุโน
วัดโนนอุดม
57
วรญาโณ
วัดสุวรรณธาดาราย
58
จนฺทสุวณฺโณ
-
59
ปวโร
วัดสะพานคำ
60
สิริโสภโณ
วัดทุ่ง
61
อิสิญาโณ
วัดสระแก้ววารีราม
62
วิสุทฺโธ
วัดกุดฉฮด
63
โชติปญโญ
วัดศรีบุญเรือง
64
วิสุทฺธสทฺโธ
วัดโนนวิเวกศรีเมือง
65
เหมวํโส
วัดสารีวาส
66
ฐิตธมฺโม
วัดโนนสว่างภิรมณ์
67
ปภาภโร
วัดศรีโพธิ์ชัย
68
ถาวโร
วัดศรีบุญเรือง
69
วฑฺฒนปญโญ
วัดทุ่ง
70
กิติญาโณ
วัดโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 213 รายการ
2 / 5