• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
81
สุจิตโต
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
82
ฐานธมฺโม
วัดพระธาตุโพนทอง
83
จารุวณฺโณ
วัดกลางภู
84
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
85
คมฺภีโร
วัดศรีสว่าง
86
จนทวํโส
วัดมรรคาคีรีรักษ์
87
อติกกนฺโต
วัดดงภูก
88
อติภทฺโท
วัดศรีสุภักดิ์
89
กิตติญาโณ
วัดเทพวิสุทธาราม
90
สุขิโต
วัดศรีบุญเรื่อง
91
โชติธมฺโม
วัดเขื่อนบุปผาราม
92
จารุวณฺโณ
วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
93
มหาปคุโณ
วัดสามัคคีวนาราม
ทั้งหมด 213 รายการ
5 / 5