• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชาคโร
วัดเขาท่าพระ
2
มหาสุโข
วัดสระใหญ่
3
จินฺตามโย
วัดวังกะชาย
4
ธมฺมสโร
วัดทุ่งโพธิ์
5
ปญฺญาสิริ
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
6
กิตฺติธโร
วัดเขาโพธิ์งาม
7
สุชาโต
วัดธรรมวิจิตร
8
ฐิตวํโส
วัดคงคาราม
9
อนนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง(ช้างเผือก)
10
มหาวีโร
วัดสุขเดือนห้า
11
ฐานกโร
วัดโพธิ์งาม
12
ปริญาโณ
วัดคลองธรรม
13
อชิโต
วัดท่าแก้ว
14
กิตฺติสาโร
วัดท่าแก้ว
15
อาภาคโม
วัดดงไร
16
วสโภ
วัดสามัคคีธรรม
17
ปภากโร
วัดคลองจันทน์
18
อาสโภ
วัดทุ่งจำลอง
19
โรจนธมฺโม
วัดโพธิมงคล
20
โชติวํโส
วัดโบสถ์
21
จรณธมฺโม
วัดโคกหมู
22
จารุวณฺโณ
วัดไผ่ล้อม
23
สมาจาโร
วัดหนองกะเบียน
24
อนุตฺตโร
วัดหนองเด่น
25
ปภงฺกโร
วัดวังคอไห
26
สุนฺทโร
วัดไพรนกยูง
27
สนฺติมโน
วัดสารพี
28
กวิวํโส
วัดส่องคบ
29
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดสามนิ้ว
30
วิรโช
วัดสะตือสิงห์
31
อตฺตจิตฺโต
วัดวังสาคร
32
คุณํกโร
วัดหนองตาตน
33
ญาณวํโส
วัดเขาถ้ำเทพพนม
34
ปวฑฺฒโน
วัดแหลมหว้า
35
วิสุทฺโธ
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
36
ขนฺติธโร
วัดชัฏฝาง
37
ชาครธมฺโม
วัดสำเภาแก้ว
38
ปญฺญาวโร
วัดดอนตาล
39
กิตฺติโสภโณ
วัดบุปผาราม
40
สิริธโร
วัดศรีนวล
41
สิริวณฺโณ
วัดหนองแจง
42
สุวินโย
วัดโพธิ์งาม
43
วรธมฺโม
วัดคลองจันทร์
44
เตชปญฺโญ
วัดราษฏร์บำรุง
45
วิสุทฺธิโก
วัดบำเพ็ญบุญ
46
สุภทฺโท
วัดสนามชัย
47
อาภสฺสโร
วัดรางดู่
48
ทตฺตมโน
วัดปทุมธาราม
49
สุธมฺโม
วัดบ้านบ่อ
50
เตชธโร
วัดโคกสุก
ทั้งหมด 155 รายการ
1 / 4