• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
นรินฺโท
วัดสามัคคีธรรม
22
สุชาโต
วัดโคกแจง
23
สุมงฺคโล
วัดประชุมธรรม
24
สนฺตินนฺโท
วัดวิหารทอง
25
สุจิตฺโต
วัดคลองจันทน์
26
อธิปญฺโญ
วัดวังกะชาย
27
อธิปญฺโญ
วัดดักคะนน
28
ตนฺติปาโล
วัดพิชัยนาวาส
29
ปิยาจาโร
วัดคงสวัสดิ์รัตนาราม
30
ทีปธมฺโม
วัดสกุณาราม
31
จนฺทปญฺโญ
วัดคลองเกษม
32
ฐิตสีโล
วัดดอนโพธิ์ศรี
33
สุภาทโร
วัดหนองตะขบ
34
กลฺลญาโณ
วัดดอนเนรมิต
35
อภิวฑฺฒโน
วัดหัวตะพาน
36
ตปพโล
วัดโพธิ์งาม
37
ชยปาโล
วัดห่อทองคำ
38
วลฺลโภ
วัดกรุณา
39
อธิปญฺโญ
วัดศรีมณีวรรณ
40
โชติปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
41
จกฺกธมฺโม
วัดบ่อแร่
42
สุทนฺโต
วัดศรีมงคล
43
จารุโชโต
วัดเขาก้ำเทพพนม
44
วิสุทฺโธ
วัดเขาราวเทียนทอง
45
กติโก
วัดสระแก้ว
46
สํวโร
วัดราษฏร์บำรุง
47
ปริยตฺติธาตา
วัดโพธิ์งาม
48
เตชวโร
วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม
49
สุเรโส
วัดมหาธาตุ
50
สุทธิญาโณ
วัดเทพหิรัณย์(หนองทาระภู)
51
ปญฺญาวโร
วัดคลองกลาง
52
อมโร
วัดสนามชัย
53
ปภากโร
วัดโคกดอกไม้
54
มงฺคลพโล
วัดจันทนาราม
55
สิริจนฺโท
วัดดอนประดู่
56
เขมนิวตฺโต
วัดยางศรีเจริญ
57
อภินนฺโท
วัดเทพรัตนวนาราม
58
สุขกาโม
วัดหนองแขม
59
นาควโร
วัดโพธิ์งาม
60
วรวฑฺฒโน
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
61
ขนฺติธโร
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
62
วรเมโธ
วัดโพธิ์งาม
63
อคฺคธมฺโม
วัดสกุณาราม
64
ฐิตธมฺโม
วัดวิหารทอง
65
ธีรปญฺโญ
วัดราษฏร์นิธิยาวาส
66
ปญฺญาทีโป
วัดคลองกลาง
67
ฐานวโร
วัดพานิชวนาราม
68
วํสปาโล
วัดโพธิ์งาม
69
อตฺตทโม
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
70
อภิชาโต
วัดราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 155 รายการ
2 / 4