• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
ขนฺติจิตฺโต
วัดวังเคียน
42
ขนฺติโก
วัดสมอ
43
อนุตฺตโร
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม
44
ปทุโม
วัดวังกะชาย
45
กนฺตธมฺโม
วัดท่ากระแส
46
สุทฺธจิตฺโต
วัดเด่นใหญ่
47
สุวณฺโณ
วัดหนองแซง
48
ธมฺมสาโร
วัดมะปราง
49
ฐานวโร
วัดคลองจันทน์
50
ปญฺญาวโร
วัดสุวรรณจันทราราม
51
ปฏิภาโณ
วัดธรรมวิจิตร
52
จนฺทสีโล
วัดอรุณศิริวัฒนาราม
53
ฐานสมฺปนฺโน
วัดท่าแก้ว
54
อินฺทวิโร
วัดท่าแก้ว
55
กนฺตวีโร
วัดศรีเจริญธรรม
56
ญาณสมฺปนฺโน
วัดไผ่ล้อม
57
ฐานธมฺโม
วัดบ้านกลำ
58
กิตฺติธโร
วัดหนองพังนาค
59
ชิตมาโร
วัดสุวรรณจันทราราม
60
อานนฺโท
วัดหัวตะพาน
61
อินฺทวีโร
วัดซุ้มกระต่าย
62
จนฺทธมฺโม
วัดฝาง
63
อคฺคธมฺโม
วัดวิหารทอง
64
คุตฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
65
ชยนฺโต
วัดกรุณา
66
สิริเตโช
วัดหนองยาง
67
สิริภทฺโท
วัดเขาราวเทียนทอง
68
สุเนตฺโต
วัดดงพระเจดีย์
69
ตปสมฺปนฺโน
วัดหนองตาดำ
70
วฑฺฒโน
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
71
กิตฺติญาโณ
วัดนก
72
อคฺคธมฺโม
วัดมะเหยงคณ์
73
อนากุโล
วัดคลองกลาง
74
เตชปญฺโญ
วัดตะกู
75
นนฺทโก
วัดนมโฑ
76
อคฺคธมฺโม
วัดพระแก้ว
77
ทิสมฺปติ
วัดวิหารทอง
78
ฐานยุตฺโต
วัดการเปรียญ
79
ฐานกโร
วัดศรีเจริญธรรม
80
อาภากโร
วัดทัพย่าน
81
ฐิตสีโล
วัดวังน้ำขาว
82
กิตฺติคุโณ
วัดสระไม้แดง
83
สุวณฺณรํสี
วัดทรงเสวย
84
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
85
เหมวณฺโณ
วัดพิชัยนาวาส
86
ปภากโร
วัดคลองธรรม
87
ปริปุณฺโณ
วัดพระบรมธาตุ
88
ธมฺมวโร
วัดโคกโตนด
89
สุนฺทโร
วัดราษฎร์บำรุง
90
โสธโน
วัดเจริญสุข
ทั้งหมด 155 รายการ
3 / 4