• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
จิรสุวณฺโณ
วัดสระแก้ว
62
กตธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
63
วรกิตฺติเมโธ
วัดนก
64
สิริสาโร
วัดยางศรีเจริญ
65
กมลธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
ทั้งหมด 155 รายการ
4 / 4