• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
อริยวฺํโส
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
22
อานนฺโท
วัดธรรมเสนา
23
วิทูโร
วัดหนองแวงวนาราม
24
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองจาน
25
พุทฺธสโร
วัดถ้ำตะเพียนทอง
26
ถิรสีโล
วัดศรีจันทาราม
27
คุตฺตวโร
วัดเกตุแก้ว
28
ฐิตคุโณ
วัดบ้านรี
29
สิริวิชโย
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
30
อิสฺสรธมฺโม
วัดนาค
31
ปิยธมฺโม
วัดคลองจาก
32
ฐานทินฺโน
วัดใหญ่
33
รตนชโย
วัดใหญ่ชัยมงคล
34
ขนฺติวโร
วัดโคกม่วง
35
อุทโย
วัดบางโค
36
จิตฺตโสภโณ
วัดโคกไม้งาม
37
ปญฺญาวชิโร
วัดบางกง
38
จินฺตามโย
วัดวังกะชาย
39
อาสโภ
วัดปทุมวัน
40
สุทฺธสีโล
วัดเขาบวช
41
รุจิตธมฺโม
วัดท่าโขลง
42
อินฺทสโร
วัดปากน้ำ
43
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดทำเลไทย
44
ณฏฺฐิโก
วัดสมุหประดิษฐาราม
45
เตชวโร
วัดสามัคคีธรรม
46
คุณากโร
วัดหัวสะแกตก
47
ธมฺมจาโร
วัดหลังคาแดง
48
วชิรญาโณ
วัดทางยาว
49
กิตฺติสาโร
วัดคลองใหม่
50
สิริสาโร
วัดแสนสุข
51
ปสนฺโน
วัดบางเตยนอก
52
ภทฺทสาโร
วัดกระแชง
53
ฐิตพโล
วัดดอนใหญ่
54
สุนฺทโร
วัดนางชำ
55
จารุวณฺโณ
วัดเขาบายศรี
56
อตฺตสาโร
วัดหนองคันจาม
57
ธนสมฺปตฺโต
วัดทองทรงธรรม
58
สิริปุญโญ
วัดร่มโพธิ์
59
ขนฺติธโร
วัดบางนาง
60
ธมฺมสโร
วัดทุ่งโพธิ์
61
ปริชาโน
วัดขวัญเมือง
62
โกสโร
วัดร้อยไร่
63
วชิรญาโณ
วัดไผ่ล้อม
64
ปญฺญาธโร
วัดลาดบัวหลวง
65
สนฺตมโน
วัดปากห้วยขอนแก่น
66
วินโย
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
67
ฐานุตฺตโร
วัดชากผักกูด
68
กิตฺติสาโร
วัดเขาฝาง
69
สํวโร
วัดตะเคียน
70
ปญฺญาสิริ
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
ทั้งหมด 3,714 รายการ
2 / 75