• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1481
โกสโล
วัดหนองไผ่
1482
สิริปญฺโญ
วัดศรีบุรีรตนาราม
1483
อินฺทปญฺโญ
วัดเจ้ามูล
1484
อภินนฺโท
วัดพรหมบุรี
1485
อภิฉนฺโท
วัดสาย 5 ธรรมมงคล
1486
อตุโล
วัดวันยาวบน
1487
ฐิตธมฺโม
วัดศาลาลำดวน
1488
ธมฺมกาโม
วัดป่าประดู่
1489
กมโล
วัดมหาธาตุ
1490
กมลธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
1491
ญาณวโร
วัดพระปรางค์
1492
ปมุตฺตโร
วัดหนองอ้อ
1493
ฉนฺทสีโล
วัดหนองคัน
1494
ธมฺมิโก
วัดสพานสูง
ทั้งหมด 3,714 รายการ
75 / 75