• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
201
สคารโว
วัดทองบน
202
สุขิโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
203
ฐานวฑฺฒโน
วัดธาตุทอง
204
ยุทฺธชโย
วัดบางสะแกนอก
205
สุวีโร
วัดหนองจอก
206
ฐิตญาโณ
วัดนาวง
207
สุมโน
วัดกันตทาราราม
208
เตชปญฺโญ
วัดประชาศรัทธาธรรม
209
กมโร
วัดนายโรง
210
กิตฺติสาโร
วัดพรหมรังษี
211
อินฺทปญฺโญ
วัดเจ้ามูล
ทั้งหมด 511 รายการ
11 / 11