• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
เตชคุโณ
วัดอินทราวาส
22
กิจฺจสาโร
วัดเจริญธรรมาราม
23
ปญฺญาธโร
วัดหนังราชวรวิหาร
24
ฐิตธมฺโม
วัดอัมพวัน
25
สญฺญจิตฺโต
วัดนาคปรก
26
สนฺติธโร
วัดสังข์กระจายวรวิหาร
27
ฐิตปรกฺกโม
วัดสังข์กระจายวรวิหาร
28
ฐิตสีโล
วัดทุ่งเศรษฐี
29
ณานโสภโณ
วัดทองธรรมชาติ
30
โกวิโท
วัดราชาธิวาส
31
ภวฺธมโม
วัดบางเตย
32
ปญฺญาสีโห
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
33
ญาณพโล
วัดอัมพวัน
34
ภาสโก
วัดธาตุทอง
35
สุทฺธิโก
วัดโบสถ์สามเสน
36
วรธมฺโม
วัดเจ้ามูล
37
ชาตวีโร
วัดบัวแก้วศัทธาธรรม
38
วชิรญาโณ
วัดราชบุรณราชวรวิหาร
39
อภิชาโน
วัดเจ้ามูล
40
ชวนปญฺโญ
วัดนายโรง
41
ปสนฺโน
วัดเทพลีลา
42
ฐิตเปโม
วัดปทุมวนาราม
43
ธมฺมธโร
วัดมะลิ
44
โฆสวโร
วัดประดู่ฉิมพลี
45
อตฺตทนฺโต
วัดหนังราชวรวิหาร
46
หฎฺฐจิตฺโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
47
สุชาโต
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
48
ปภสฺสโร
วัดอมรินทราราม
49
สุจิตฺโต
วัดลาดพร้าว
50
ธมฺมวโร
วัดเทพลีลา
51
สิรินฺธโร
วัดทองบน
52
โธตโก
วัดราชาธิวาสวิหาร
53
-
วัดชัยชนะสงคราม
54
มหาวีโร
วัดตลิ่งชัน
55
อุตฺตโม
วัดพระเชตุพนฯ
56
วีรวํโส
วัดสุทธิวราราม
57
ปิยสีโล
วัดเทพลีลา
58
โชติวโร
วัดอนงคาราม
59
กิตฺติโสภโณ
วัดอนงคาราม
60
วชิรปญฺโญ
วัดสุทธาราม
61
กุสลจิตโต
วัดอ่างแก้ว
62
มหาปุญฺโญ
วัดยางสุทธาราม
63
ปญฺญาธโร
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
64
มนฺตเมธี
วัดบุญรอดธรรมาราม
65
ฐานรโต
วัดสีกัน (พุทธสยาม)
66
วรปญฺโญ
วัดนาคปรก
67
วรินฺโท
วัดนางนอง
68
ฐิตญาโณ
วัดบุญรอดธรรมาราม
69
ธมฺมรโต
วัดวิมุตยาราม
70
วชิรปญโญ
วัดวิมุตยาราม
ทั้งหมด 511 รายการ
2 / 11