• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
สุขุมาโล
วัดสามัคคีวราราม
22
ฐิตวีโร
วัดไผ่ล้อม
23
ปสนฺโน
วัดหนองใหญ่
24
ธมฺมปาโล
วัดหนองถ่านใต้
25
สุจิตฺโต
วัดหนองผักหนอก
26
สุขกาโม
วัดหนองหัวโพธิ์
27
อนาวิโล
วัดสุวรรณคี
28
อินฺทโชโต
วัดหนองคล้า
29
ฐานธมฺโม
วัดหนองผักชีใต้
30
ปรกฺกโม
วัดหนองยาวใต้
31
ธมฺมรโต
วัดหนองกบ
32
ปยุตฺโต
วัดห้วยลี่
33
ฐานิสฺสโร
วัดหนองกระธาตุ
34
ญาณิสฺสโร
วัดเขาแก้ว
35
อกิญฺจโน
วัดเชิงเขา
36
ติกฺขญาโณ
วัดร่องแซง
37
ติกฺขปญฺโญ
วัดนิคมพัฒนา
38
เขมโก
วัดหนองโดน
39
อาจาโร
วัดทุ่งสาริกา
40
ปริสุทฺโธ
วัดคลองม่วงเหนือ
41
อิสิญาโณ
วัดกุดนกเปล้า
42
เขมจาโร
วัดซับน้อยเหนือ
43
นาควโร
วัดสะตือ
44
โสภณสีโล
วัดวังยาง
45
ปุญฺญวีโร
วัดตรีบุญญาราม
46
ธมฺมสโร
วัดตอยาง
47
เตชธมฺโม
วัดหนองกวางโจน
48
กิตฺติธโร
วัดต้นตาล
49
อมโร
วัดหัวถนน
50
กิตฺติสาโร
วัดหนองหญ้าปล้อง
51
เขมจิตฺโต
วัดป่าสัก
52
ปิยปุตฺโต
วัดซับดินดำ
53
สมจิตฺโต
วัดหนองน้ำเขียว
54
สุมิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง
55
อภิวณฺโณ
วัดหนองครก
56
สนฺตมโน
วัดห้วยหวาย
57
สิริวณฺโณ
วัดเขาดินใต้
58
ปญฺญาทีโป
วัดตะกุด
59
คนฺธสีโล
วัดสันติวิหาร
60
จกฺกวโร
วัดนิคมเขมาราม
61
อตฺถกาโม
วัดพุแค
62
สนฺติพโล
วัดโคกหนามแท่ง
63
พทฺธญาโณ
วัดสนมไทย
64
วรธมฺโม
วัดคลองม่วงใต้
65
เมธิโก
วัดเชิงราก
66
ปณฺฑิตชโย
วัดสวนดอก
67
เมธงฺกาโร
วัดสวนดอกไม้
68
ขนฺติธมฺโม
วัดสองคอน
69
ทินฺนพโล
วัดปากน้ำ
70
กวิวํโส
วัดมะขามเรียง
ทั้งหมด 321 รายการ
2 / 7