• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
121
อิทฺธิญาโณ
วัดทุ่งดินขอ
122
ปญฺญาธโร
วัดหนองสุทธะ
123
ปิยสีโล
วัดป่าแหน
124
ปิยธมฺโม
วัดหาดสองแคว
125
ถิรปญฺโญ
วัดหนองสีดา
126
จนฺโทภาโส
วัดหาดเล็บยาว
127
ฐานวโร
วัดป่าไผ่
128
ฐิตญาโณ
วัดหนองคณฑี
129
ปญฺญาวชิโร
วัดถ้ำธรรมโอสถ
130
ชุติธมฺโม
วัดหนองอ่างทอง
131
กนฺตสีโล
วัดห้วยขมิ้น
132
ฐิตเวโท
วัดหลังเขา
133
ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่าสัก
134
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านโป่ง
135
ปณฺฑิโต
วัดเขาลาดวนาราม
136
กิตฺติญาโณ
วัดขอนชะโงก
137
อนุตฺตโร
วัดหนองโดน
138
สิริจนฺโท
วัดศรีบุรีรตนาราม
139
สุปญฺโญ
วัดกองทองสว่างอารมณ์
140
สิริปญฺโญ
วัดศรีบุรีรตนาราม
141
อภิฉนฺโท
วัดสาย 5 ธรรมมงคล
ทั้งหมด 321 รายการ
7 / 7