• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปริสุทฺโธ
วัดเขาดินญาณนิมิต
22
อุทโย
วัดธาตุทอง
23
ปสนฺโน
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
24
อคฺคจิตฺโต
วัดโป่งตามุข
25
พุทฺธธมฺโม
วัดธรรมสามัคคี
26
ฐิตสีโล
วัดเนินสี่
27
ทีปธมฺโม
วัดหนองแช่แว่น
28
จิตฺตธมฺโม
วัดเกาะโพธาวาส
29
สนฺติกโร
วัดเนินบุญญาราม
30
อภิชโย
วัดธรรมนิมิตต์
31
คุณวโร
วัดศรีวนาราม
32
ธมฺมวโร
วัดใหญ่อินทาราม
33
โชติธมฺโม
วัดเทพประสาท
34
กุลวฑฺฒโน
วัดโพธิ์
35
สุเมโธ
วัดเก่าโบราณ
36
คุณสมฺปนฺโน
วัดเนินหลังเต่า
37
ฐิตปรกฺกโม
วัดหน้าพระธาตุ
38
โอภาโส
วัดเทพประสาท
39
วิสารโท
วัดเทพประสาท
40
สนฺตมโน
วัดช่องแสมสาร
41
โสมทตฺโต
วัดราษฎร์สโมสร
42
ชยธมฺโม
วัดเกาะลอย
43
กิตฺติโก
วัดเนินสุทธาวาส
44
ปญฺญาวโร
วัดเนินบุญญาราม
45
ปริสุทฺโธ
วัดใหญ่อินทาราม
46
สุขวฑฺฒโน
วัดใหญ่อินทาราม
47
อตฺตสนฺโต
วัดจรูญราษฎร์
48
กตสาโร
วัดเก่าโบราณ
49
นาถปญฺโญ
วัดสัตหีบ
50
ธมฺมกาโม
วัดใหญ่อินทาราม
51
ฐิตโสภโณ
วัดทุ่งเหียง
52
อาภสฺสโร
วัดเนินบุญญาราม
53
เตชวโร
วัดธรรมนิมิตต์
54
วิโรจโน
วัดตาลล้อม
55
กนฺตธมฺโม
วัดมาบไผ่
56
ปสนฺโน
วัดหนองเม็ก
57
กรวํโส
วัดเนินสุทธาวาส
58
อาภากโร
วัดหลุมมะนาว
59
อภโย
วัดบึงบวรสถิตย์
60
ธมฺมทีโป
วัดนามะตูม
61
ธีรปุญฺโญ
วัดใหม่พระยาทำ
62
เขมาภิรโต
วัดเก่าโบราณ
63
ญาณโสภโณ
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส
64
ฉนฺทโก
วัดใหญ่อินทาราม
65
นิรุตฺติทสฺสี
วัดพันเสด็จนอก
66
ธมฺมธโร
วัดเนินบุญญาราม
67
อคฺคปญฺโญ
วัดพันเสด็จใน
68
กิตฺติปญฺโญ
วัดเนินบุญญาราม
69
วิริยธโร
วัดธรรมนิมิตต์
70
ยโสธโร
วัดป่าแก้ว
ทั้งหมด 196 รายการ
2 / 4