• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
โฆสนาโม
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
62
ปญฺญาธโร
วัดธาตุทอง
63
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดเกาะลอย
64
สุชาโต
วัดต้นสน
65
โชติภทฺโท
วัดธรรมนิมิตต์
66
ธมุมาวุโธ
วัดใหม่เนินพยอม
67
ถิรจิตฺโต
วัดธรรมสามัคคี
68
ฐิตธมฺโม
วัดเกาะจันทน์
69
เขมวโร
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
70
คุณวีโร
วัดคลองพลูราฏณ์ประสงค์
71
ขนฺติธโร
วัดอุทกเขปสีมาราม
72
กตสาโร
วัดวิเวการาม
73
ปริปุณฺโณ
วัดหนองข่า
74
วีรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
75
อคฺคธมฺโม
วัดเทพประสาท
76
เตชสโร
วัดต้นสน
77
กตปุญฺโญ
วัดชลธีบุญญาวาส
78
อริยเมธี
วัดเกาะโพธาวาส
79
สารตฺถิโก
วัดทรงธรรม
80
กนฺตสาโร
วัดใหม่ทรายมูล
81
ปญฺญาวโร
วัดเขาน้อย
82
วิริโย
วัดหนองไผ่แก้ว
83
ฐิตสทฺโธ
วัดกุณฑีธาร
84
ญาณวโร
วัดใหม่เนินพยอม
85
จิตฺตธมฺโม
วัดเขาตะแบก
86
ปภงฺกโร
วัดกลาง
87
กิตฺติภทฺโท
วัดเนินสี่
88
กนฺตวีโร
วัดเซิดสำราญ
89
รตนโชโต
วัดใหญ่อินทาราม
90
วรปญฺโญ
วัดราษฎร์นิยมธรรม
91
กตปุญฺโญ
วัดหนองแช่แว่น
92
กตทีโป
วัดใหญ่อินทาราม
93
กิตฺติธโร
วัดพันเสด็จใน
94
ฐิตปญฺโญ
วัดห้วยใหญ่
95
ตาณรโต
วัดสัตหีบ
96
ธีรปญฺโญ
วัดเทพประสาท
97
อตฺตสาโร
วัดสำนักสงฆ์พุทธนิมิต
98
จตฺตาวิโล
วัดบ้านไร่
99
สิริภทฺโท
วัดศรีวนาราม
100
สุทฺธจิตฺโต
วัดดอนทอง
101
ทินฺนวโร
วัดหนองเกต
102
กตนาโถ
วัดเนินสี่
103
รตฺตนปญฺโญ
วัดสุรศักดิ์
104
ทีปวํโส
วัดใหม่พระยาทำ
105
สิริธมฺโม
วัดพันเสด็จใน
106
โกสโล
วัดหนองไผ่
ทั้งหมด 196 รายการ
4 / 4