• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ยสวฑฺฒโน
วัดลุ่ม
22
จิรสกฺโก
วัดตาขัน
23
อติภทฺโท
วัดเภตราสุขารมณ์
24
สุขกาโม
วัดบึงตากาด
25
สุทธิปภาโส
วัดมาบตาพุด
26
กิตฺติสาโร
วัดธงหงษ์
27
วิสุทธิญาโณ
วัดเนินพระ
28
ฐิตธมฺโม
วัดประสิทธาราม
29
จิตฺตสํวโร
วัดชากพง
30
พทฺธธมโม
วัดบุนนาค
31
ชุติวณฺโณ
วัดถนนกระเพรา
32
กิตฺติโก
วัดหนองกันเกรา
33
โชติปญฺโญ
วัดมาบข่า
34
กิตฺติปาโล
วัดช้างชนศิริราษฎ์บำรุง
35
เขมจิตฺโต
วัดโขดทิมธาราม
36
สุนฺทโร
วัดบ้านค่าย
37
ฐิตวิริโย
วัดสำนักกระท้อน
38
กิตฺติภทฺโท
วัดหนองกะพ้อ
39
ขนฺติโก
วัดเขายายชุม
40
สุภาจาโร
วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)
41
ชาคโร
วัดพลงช้างเผือก
42
ติสฺสวํโส
วัดตะเคียนทอง
43
ญาณโสภโณ
วัดพลา
44
นรินฺโท
วัดชากผักกูด
45
อภิชาโต
วัดบ้านค่าย
46
เขมรโต
วัดคลองทราย
47
วชิรญาโณ
วัดบ้านนา
48
ธมฺมโชโต
วัดพลงไสว
49
มหาปญฺโญ
วัดพลงช้างเผือก
50
สิริธโร
วัดเนินทราย
51
พุทฺธิสาโร
วัดแม่น้ำคู้
52
ธมฺมธโร
วัดเนินกระปรอก
53
พุทฺธสโร
วัดชากผักกูด
54
ชยากโร
วัดคลองตาทัย
55
-
วัดบึงตากาด
56
คนฺธวโส
วัดเนินยาง
57
วรธมฺโม
วัดเขาแกแล
58
นนฺทิโย
วัดพลา
59
ฐานิสฺสโร
วัดเจริญสุข
60
พรหมฺวโร
วัดอรัญรังษี
61
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านค่าย
62
ปภาโต
วัดท่าเรือ
63
มนุญฺโญ
วัดพลงไสว
64
สีลธโร
วัดหนองกันเกรา
65
สมาหิโต
วัดเจริญศรีราษฎร์
66
กิตติปญฺโญ
วัดไตรรัตนาราม
67
โสภณจิตฺโต
วัดไตรรัตนาราม
68
ธมฺมกาโม
วัดป่าประดู่
ทั้งหมด 98 รายการ
2 / 2