• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านตาเรือง
22
สิริคุตฺโต
วัดบางสระเก้า
23
ฐานวโร
วัดทับไทร
24
เขมธมฺโม
วัดคลองขุด
25
จนฺทวํโส
วัดเนินโพธิ์
26
สนฺตจิตฺโต
วัดวันยาวบน
27
ฐานุตฺตโร
วัดทับไทร
28
ปภสฺสโร
วัดหนองสร้อย
29
ขนฺติวิชฺโช
วัดป่าธัญญาราม
30
ขนฺติจิตฺโต
วัดทับไทร
31
ญาณเมธี
วัดหนองบัว
32
ถิรธมฺโม
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
33
สุขิโต
วัดโคกรัก
34
สุเมโธ
วัดทองทั่ว
35
รกฺขิตจิตฺโต
วัดพลับพลา
36
เขมรโต
วัดมาบโอน
37
กลฺยาณธมฺโม
วัดวังทอง
38
สุจิณฺโณ
วัดบางสระเก้า
39
มานิโต
วัดคลองบอน
40
อนงฺคโณ
วัดเกาะเปริด
41
ปริปุณฺโณ
วัดวันยาวล่าง
42
สุเขสิโน
วัดพลับ
43
โชติธมฺโม
วัดเนินจำปา
44
ฉนฺทชาโต
วัดเชิดชูธรรมาราม
45
จิตฺตสํวโร
วัดเขาพลอยแหวน
46
โกสโล
วัดเขาแหลมสิงห์
47
ปญฺญาธโร
วัดสนามไชย
48
ชยปาโล
วัดกะทิง
49
รกฺขิโต
วัดหนองแหวน
50
พลปญฺโญ
วัดบ้านอ่าง
51
จตฺตมโล
วัดหนองคัน
52
ฐานวโร
วัดอ่างหิน
53
จิตฺตโสภโณ
วัดพลับ
54
วรธมฺโม
วัดบ้านอ่าง
55
ปญฺญาสาโร
วัดตะกาดเง้า
56
ปภสฺสโร
วัดจันทนาราม
57
โชติธมฺโม
วัดตะปอนน้อย
58
ปญฺญาสโภ
วัดบ้านโคก
59
กิตฺติโสภโณ
วัดวันยาวล่าง
60
ผลวิปุโล
วัดแสลง
61
จารุพโล
วัดบ้านอ่าง
62
อริยวํโส
วัดเขาชำห้าน
63
จตฺตมโล
วัดหนองแหวน
64
รกฺขิตธมฺโม
วัดหนองอ้อ
65
ณฏฺฐิโก
วัดตะปอนใหญ่
66
ธมฺมรโส
วัดตกพรม
67
ฐิตธมฺโม
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
68
ชาตสุโภ
วัดเขากระแจะ
69
จิตฺตปาสาโท
วัดสิงห์
70
รตนสทฺโธ
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ทั้งหมด 121 รายการ
2 / 3