• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
สุเมโธ
วัดศรีเขาแก้ว
42
อนงฺคโณ
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
43
อุตฺตโม
วัดทับช้าง
44
ถาวโร
วัดบางกะไชย
45
กิตฺติสาโร
วัดบน
46
โชติโก
วัดท่าอดม
47
วิวฒฺฑโน
วัดหนองสร้อย
48
เตชวณฺโณ
วัดใหม่
49
ปชฺโชโต
วัดพุทธคยาราม
50
ญาณสีโล
วัดวังอีแอ่น
51
โชติธมฺโม
วัดไผ่ล้อม
52
ปิยธมฺโม
วัดเนินสูง
53
อคฺคปญฺโญ
วัดเขาตาลิ่น
54
วิสุทฺธธมฺโม
วัดเขาบายศรี
55
สิรินนฺโท
วัดทรายงาม
56
ถาวโร
วัดทองทั่ว
57
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดช้างข้าม
58
สุธมฺโม
วัดบูรพาพิทยาราม
59
อตุโล
วัดวันยาวบน
60
ปมุตฺตโร
วัดหนองอ้อ
61
ฉนฺทสีโล
วัดหนองคัน
ทั้งหมด 121 รายการ
3 / 3