• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ธมฺมจารี
วัดสง่างาม
22
กนฺตสีโล
วัดเวฬุวนาราม
23
ทีปธมฺโม
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ
24
ธมฺมรกฺขิโต
วัดสง่างาม
25
สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
26
ถามวโร
วัดโคกสว่าง
27
ปญฺญาวโร
วัดหนองไม้เอก
28
จตฺตาลโย
วัดอินทร์ประชาราษฏร์
29
ธนิสฺสโร
วัดทวีชลขันธ์
30
ฐานงฺกโร
วัดสามัคคีสุขาราม
31
วิสุทฺโธ
วัดบิ่ทองรังสรรค์
32
พฺรหฺมิสฺสโร
วัดใหม่กรงทอง
33
ธิติธโร
วัดปรือวายใหญ่
34
ธมฺมธโร
วัดสุทธิธรรม
35
สมชาโต
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
36
สมจิตโต
วัดราษฎร์เจริญศรัทธรรม
37
สุนนฺโท
วัดปทุมวนาวาส
38
อภิชาโน
วัดดอนใหญ่
39
จิรสุโภ
วัดสง่างาม
40
สจฺจวโร
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม
41
วชิรวํโส
วัดโคกมะกอก
42
ฐานธมฺโม
วัดปทุมสราราม
43
อติวโร
วัดสว่างอารมณ์
44
ชวโน
วัดสามัคคีสุขาราม
45
รตนญาโณ
วัดประทุมบูชา
46
โชติวโร
วัดทุ่งแฝก
47
สุขิโต
วัดสระข่อย
48
ฐิตธมฺโม
วัดใหม่กรงทอง
49
ปิยธโร
วัดศรีโพธิมาลัย
50
พฺรหมฺโชโต
วัดใหม่กรงทอง
51
ฐานิโย
วัดบ้านไผ่
52
พชรเมโธ
วัดใหม่กรงทอง
53
ปญฺญาวชิโร
วัดทุ่งแฝก
54
ณฏฐิโก
วัดปทุมวนาวาส
55
ธมฺมโชโต
วัดใหม่กรงทอง
56
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดคลองคล้า
57
ยติโก
วัดทุ่งแฝก
58
ปญฺญาธโร
วัดบรรพตรันาราม
59
กิตฺติธโร
วัดหนองหูช้าง
60
สิริภทฺโท
วัดแจ้ง
61
มหชฺฌาสโย
วัดหนองเกตุ
62
ฉนฺทสาโร
วัดโพธาราม
63
ติกฺขวีโร
วัดหนองสังข์
64
สิริวณฺโณ
วัดสง่างาม
65
ตบสีโล
วัดโคกกรวด
66
กตนาโถ
วัดพันธ์ศรี
67
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฏร์รังษี
68
สุภาจาโร
วัดโนนสะอาด
69
พฺรหฺมโชโต
วัดสง่างาม
70
ปญฺญาวโร
วัดปรือวนาราม
ทั้งหมด 180 รายการ
2 / 4