• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ธนวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
62
วิปุโล
วัดราษฏร์รังษี
63
สิริปุญฺโญ
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ
64
อคฺคธมฺโม
วัดอินทรแบก
65
ปภากโร
วัดป่าทรงคุณ
66
ชยธมฺโม
วัดโพธาราม
67
ฐิตธมฺโม
วัดหนองศรีวิชัย
68
ญาณธโร
วัดศรีสุทธาวาส
69
ปิยธมฺโม
วัดพิทักษ์โสภณ
70
ธมฺมโชโต
วัดนาคำ
71
กิตฺติปญฺโญ
วัดเกาะแดง
72
กิตฺติสาโร
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
73
เตชธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีถาวร
74
ฐิตคุโณ
วัดเขาลูกช้าง
75
นาคเสโน
วัดไชยมงคล
76
ทีปธมฺโม
วัดบุฝ้าย
77
จิตฺตสุโภ
วัดสง่างาม
78
ถาวโร
วัดคลองมะไฟ
79
ถาวรธมฺโม
วัดเลียบ
80
จิตฺตคุตฺโต
วัดบ้านหอย
81
จนฺทสาโร
วัดบ้านกุดตาเสก
82
ปสาโท
วัดแสงจันทร์
83
จกฺกวโร
วัดหนองนาใน
84
ปสตฺโถ
วัดเขาวงศ์
85
กิตติสาโร
วัดทัพช้าง
86
กิตฺติญาโณ
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
87
กิตฺติปญฺโญ
วัดเขาวงศ์
88
กนฺตธมฺโม
วัดศรีมงคล
89
ปภสฺสโร
วัดทุ่งแฝก
90
ธมฺมโชโต
วัดสระข่อย
ทั้งหมด 180 รายการ
4 / 4