• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ตินฺทริโย
วัดสุตธรรมาราม
22
นาถปญฺโญ
วัดหนองโพธิ์
23
เอกฉตฺตโร
วัดท่าแดง
24
จิตฺตโสภโณ
วัดเกาะกระชาย
25
วรปญโญ
วัดช้าง
26
สุภจิตฺโต
วัดพิกุลแก้ว
27
สิริทตฺโต
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
28
เตชปญฺโญ
วัดช้าง
29
อาภาธโร
วัดโพธิ์ปากพลี
30
ผลญาโณ
วัดเชี่ยวโอสถ
31
ปนฺนภาโร
วัดห้วยโรง
32
ยสปาโล
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
33
วํสธมฺโม
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
34
กนฺตวีโร
วัดโคกสว่าง
35
โชติวโร
วัดศรีจุฬา
36
โชติปญฺโญ
วัดเนินสะอาด
37
คุณวณฺโณ
วัดเจริญสุข (33)
38
จนฺทิโก
วัดเชี่ยวโอสถ
39
ภวตฺโสภโณ
วัดประทุมวงษาวาส
40
ปญฺญาวชิโร
วัดเชี่ยวโอรส
41
อธิปญฺโญ
วัดอรุณฉายาราม
42
นริสฺสโร
วัดหุบเมย
43
ขนฺติโก
วัดฝั่งคลอง
44
ขนฺติพโล
วัดแขมโค้ง
45
สนฺตจิตฺโต
วัดสุวรรณ
46
ทีปโก
วัดใหม่บำเพ็ญผล
47
ฐิติโก
วัดหนองเคี่ยม
48
อนาลโย
วัดเชี่ยวโอรส
49
โยคกฺเขโม
วัดพิกุลแก้ว
50
ฐานวีโร
วัดวังไทร
51
นรินโท
วัดเนินสูงสามัคคี
52
ฐิตสีโล
วัดท่าทราย
53
พุทฺธพโล
วัดบ้านพร้าว
54
ปภากโร
วัดวิหารขาวเจติยาราม
55
ปิยธมฺโม
วัดประสิทธิเวช
56
วิสุทฺโธ
วัดประสิทธิเวช
57
โกวิโท
วัดท่าทราย
58
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ปากพลี
59
ฌานวโร
วัดประสิทธิเวช
60
ธมฺมธโร
วัดนาหินลาด
61
นาถปญฺโญ
วัดเขาหัวนา
62
กตคุโณ
วัดสุวรรณศิริ
63
จารุวณฺโณ
วัดศรีมงคล
64
ฐิตธมฺโม
วัดโคกสว่าง
65
กนฺตสาโร
วัดหนองเคี่ยม
66
กนฺตธมฺโม
วัดบางหอย
67
ชยปญฺโญ
วัดเขาคอก
68
จรณธมฺโม
วัดประสิทธิเวช
69
จิตฺตสํวโร
วัดสมบูรณ์สามัคคี
70
ภาณชโย
วัดเนินสูงสามัคคี
ทั้งหมด 131 รายการ
2 / 3