• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
มหาคุโณ
วัดโพธิ์ปากพลี
42
วิสุทธาจาโร
วัดบ้านใหม่
43
ชาตวีโร
วัดสมบูรณ์สามัคคี
44
ธมฺมเตโช
วัดกลางโสภา
45
จนฺทธมฺโม
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
46
ชุติปญฺโญ
วัดวังยายฉิม
47
จารุธมฺโม
วัดสีนวนประชาสาม
48
ฐามิโย
วัดสะแกซีง
49
ฐานธมฺโม
วัดใหญ่ทักขิตาราม
50
มหาวีโร
วัดประสิทธิเวช
51
ปญฺญาทีโป
วัดท่าข่อย
52
ขนฺติโก
วัดพลอยกระจ่างศรี
53
ชาตวํโส
วัดป่าขะ
54
อายุวฑฒโก
วัดช้าง
55
ชยวํโส
วัดห้วยโรง
56
อาจารสมฺปนโน
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
57
คนธสีโล
วัดวังตูม
58
สญฺญโม
วัดศรีจุฬา
59
มหานาโม
วัดเขาส่องกล้อง
60
ปิยปุตฺโต
วัดประสิทธิเวช
61
โชติธมฺโม
วัดทองหลาง
62
ฐานวฑฺโฒ
วัดประสิทธิเวช
63
ปภากโร
วัดเลขธรรมกิตติ์
64
สุรชโย
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
65
ฐิติธมฺโม
วัดคีรีวัน
66
กตปุญฺโญ
วัดขุมข้าว
67
มหาวีโร
วัดกุฎิเตี้ย
68
เตชพโล
วัดเขาหัวนา
69
ขนฺติธมฺโม
วัดประสิทธิเวช
70
เขมปญฺโญ
วัดอรุณฉายาราม
71
ขนฺติพโล
วัดสุวรรณ
ทั้งหมด 131 รายการ
3 / 3