• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ปุญฺณญาโณ
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
22
กนฺตสีโล
วัดชัยมงคล
23
ธมฺมกาโม
วัดรีนิมิตร
24
สุเมโธ
วัดมุจลินทาราม
25
สุจิณฺโณ
วัดบ่อลูกรัง
26
ปริสุทฺโธ
วัดครองสามัคคี
27
ฐานิโย
วัดนครธรรม
28
ปิยธมฺโม
วัดประชาสามัคคี
29
ฉนฺทสีโล
วัดคลองน้ำใส
30
ปภสฺสโร
วัดทดราษฎร์พุทธาราม
31
สุนชโย
วัดพรสวรรค์
32
อภิปุญฺโญ
วัดแก่งสำราญ
33
มานิโต
วัดบ้านใหม่ถาวร
34
สมาจาโร
วัดโนนประดู่
35
พลญาโณ
วัดคลองคันฉอ
36
อาภทฺธโร
วัดสระแก้ว
37
คุณสาโร
วัดหัวกุญแจ
38
สนฺตจิตฺโต
วัดศาลาลำดวน
39
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดวังสมบูรณ์
40
สิริธโร
วัดคลองหาด
41
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดทรัพย์ตะเคียน
42
ติกฺขปญฺโญ
วัดสวนป่า
43
ญาณทีโป
วัดวังศรีทอง
44
ปญฺญาวชิโร
วัดคลองหาด
45
กิตฺติวรเมธี
วัดสระแก้ว
46
อิทฺธิญาโณ
วัดวังแดง
47
ธีรปญฺโญ
วัดคลองหาด
48
ถาวโร
วัดวังสมบูรณ์
49
กิตฺติปาโล
วัดเขาป่าแก้ว
50
อุดมทวี
วัดคลองหาด
51
วิสารโท
วัดนครธรรม
52
โสภโณ
วัดทรัพย์ตะเคียน
53
พลวโร
วัดเขาป่าแก้ว
54
จิตฺตวโร
วัดวังน้ำฝน
55
ยโสธโร
วัดนครธรรม
56
ฐิติญาโณ
วัดโคกนกขุนทอง
57
โสภโณ
วัดนครธรรม
58
วณฺณชโย
วัดหนองแวงวนาราม
59
ฐิตธมฺโม
วัดท่าข้าม
60
ปญฺญาวโร
วัดเขาข่า
61
ถิรจิตฺโต
วัดใหม่ไพรวัลย์
62
ฐิตสาโร
วัดรีนิมิตร
63
สุมโน
วัดท่าตะเคียน
64
ปญฺญาทีโป
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
65
ปสาโท
วัดรีนิมิตร
66
ปญฺญาวุโธ
วัดทัพเสด็จ
67
ฉนฺทกาโม
วัดพรสวรรค์
68
สิริคุตฺโต
วัดนครธรรม
69
อคฺคสีโล
วัดหนองปัญหา
70
มหาวีโร
วัดอุทุมพร
ทั้งหมด 147 รายการ
2 / 3