• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
ชินวํโส
วัดตาพระยา
42
ชยาภิรโต
วัดนครธรรม
43
จารุธมฺโม
วัดแก่งสีเสียด
44
สุชีโว
วัดหนองเรือ
45
ธมฺมิโก
วัดพรหมนิมิต
46
เปมสีโล
วัดบ้านโนนสาวเอ้
47
ผลปญฺโญ
วัดท่าเกษม
48
อนุตฺตโร
วัดโคคลาน
49
อาจาโร
วัดหนองหอย
50
อตฺถวโร
วัดโนนประดู่
51
ฐานธมฺโม
วัดคลองสิบสาม
52
ภทฺทจิตฺโต
วัดแก่งสีเสียด
53
ฐานุตฺตโร
วัดพรหมสุวรรณ
54
อินฺทโชโต
วัดวังทอง
55
กิตฺติโก
วัดโคกนกขุนทอง
56
คุณยุตฺโต
วัดใหม่ไพรวัลย์
57
จิรสีโล
วัดหนองคุ้ม
58
ปญฺญาวุโธ
วัดหนองกะพ้อ
59
สุจิตฺโต
วัดเจริญสุข
60
อภินนฺโท
วัดเขาน้อย
61
กลฺยาโณ
วัดเขาป่าแก้ว
62
ฐิตญาโณ
วัดศาลาลำดวน
63
จิตฺตปาโล
วัดบ้านตุ่น
64
เขมวํโส
วัดวังสมบูรณ์
65
สมาจาโร
วัดบ่อลูกรัง
66
อธิปุญฺโญ
วัดสองพี่น้อง
67
นิมฺมโล
วัดซับสมบูรณ์
68
ฐิติสีโล
วัดโคกไพล
69
เตชธมฺโม
วัดวังจั่น
70
สิริปญฺโญ
วัดประตูชัยอรัญเขต
71
กวิสฺสโร
วัดหนองเรือ
72
-
วัดหนองแวง
73
อภิญาโณ
วัดเขาเลื่อม
74
อาภสฺสโร
วัดหนองใหญ่
75
วรปญฺโญ
วัดหนองตะเคียน
76
สมจิตฺโต
วัดเขาน้อย
77
จนฺทโชโต
วัดนครธรรม
78
รวิวณฺโณ
วัดโคกสูง
79
ครุโก
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
80
สุจิณฺโณ
วัดป้ายเขียววนาราม
81
วิสุทฺโธ
วัดเนินไทร
82
อินฺทโชโต
วัดรีนิมิตร
83
ฐานวโร
วัดวังสำลี
84
จนฺทโชโต
วัดคลองไก่เถื่อน
85
ติขิณพโล
วัดอุทุมพร
86
อติพโล
วัดคลองไก่เถื่อน
87
ฐิตธมฺโม
วัดศาลาลำดวน
ทั้งหมด 147 รายการ
3 / 3