• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐิตมโน
วัดด่านสำโรง
22
โชติวโร
วัดบางกอบัว
23
จนฺโทภาโส
วัดหนามแดง
24
วีตโสโก
วัดแพรกษา
25
จิตฺตปญฺโญ
วัดแพรกษา
26
ธมฺมิโก
วัดบางฝ้าย
27
โสภณสีโล
วัดด่านสำโรง
28
ฐิตกุสโล
วัดด่านสำโรง
29
วีตโรโค
วัดบางกอบัว
30
กลฺยาณธมฺโม
วัดชัยมงคล
31
ปริปุณฺโณ/ดร.
วัดแพรกษา
32
เตชปญฺโญ
วัดหัวคู้
33
สุตาคโม
วัดแค
34
จารุวณฺโณ
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
35
กิตฺติภทฺโท
วัดราษฎร์บำรุง
36
มหาปญฺโญ
วัดโพธิยาราม
37
คุณวีโร
วัดเสาธงนอก
38
เปมสีโล
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
39
นิสภชโย
วัดบางกอบัว
40
ปุณฺณาโภ
วัดด่านสำโรง
41
ธมฺมานุสารี
วัดบางหัวเสือ
42
นนฺโท
วัดพุทธภาวนาราม
43
อุตฺตโม
วัดพระสุมทรเจดีย์
44
จิตฺตปาโล
วัดเจริญวราราม
45
วิสุทฺธสีโล
วัดนิยมยาตรา
46
ชิตธมฺโม
วัดด่านสำโรง
47
อริยวํโส
วัดแพรกษา
48
ปญฺญาคโม
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
49
ภทฺทจาโร
วัดตรุนอก
50
อานนฺโท
วัดไตรสามัคคี
51
อภิวโร
วัดสุคันธาวาส
52
อาภากโร
วัดใหญ่
53
อภิวฑฺฒโก
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
54
อมโร
วัดพระสุมทรเจดีย์
55
สุเทโว
วัดท้องคุ้ง
56
อคฺคปญฺโญ
วัดไตรสามัคคี
57
ธมฺมิโก
วัดอาษาสงคราม
58
ธีรวโร
วัดเสาธงนอก
59
รตโน
วัดราษฎร์บำรุง
60
อุชุโก
วัดบางปิ้ง
61
มหาวุฑฺโฒ
วัดบางกะเจ้ากลาง
62
อคฺคปญฺโญ
วัดพุทธภาวนาราม
63
ถาวรจิตฺโต
วัดบางกะเจ้ากลาง
64
วรจกฺโก
วัดด่านสำโรง
65
คุณวีโร
วัดเกาะแก้ว
66
อคฺคปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
67
ทีปธมฺโม
วัดพระสุมทรเจดีย์
68
ธมฺมสุทฺโธ
วัดพระสุมทรเจดีย์
69
เมธีธมฺโม
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
70
สนฺตจิตฺโต
วัดสำโรงเหนือ
ทั้งหมด 189 รายการ
2 / 4