• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
กิตฺติสุโข
วัดพระสุมทรเจดีย์
62
นาถปญฺโญ
วัดทรงธรรมวรวิหาร
63
ชาตเมโธ
วัดด่านสำโรงเหนือ
64
ฐิตพโล
วัดชัยมงคล
65
ปสุโต
วัดด่านสำโรง
66
นาคเสโน
วัดหนามแดง
67
จนฺทธมฺโม
วัดทรงธรรมวรวิหาร
68
รตินฺธโร
วัดด่านสำโรง
69
อธิจิตฺโต
วัดปากคลองมอญ
70
ฐิตสิริ
วัดไพชยนต์
71
นิปโก
วัดด่านสำโรง
72
กิตฺติปญฺโญ
วัดครุใน
73
อธิปญฺโญ
วัดศรีจันทาราม
74
ชุตินฺธโร
วัดทรงธรรมวรวิหาร
75
ปภสฺสโร
วัดบางพลีน้อย
76
วราวุโธ
วัดบางกอบัว
77
นาควโร
วัดท้องคุ้ง
78
ติสฺสวํโส
วัดกลางวรวิหาร
79
ฐิตสิริ
วัดไพชยนต์
80
วิชฺชาธโร
วัดศรีคงคาราม
81
ปริมุตฺโต
วัดสุคันธาวาส
82
เขมวีโร
วัดบางกะเจ้ากลาง
83
ปิยธมฺโม
วัดหนามแดง
84
ชุตินฺธโร
วัดสร่างโศก
85
อภิวณฺโณ
วัดป่าเกด
86
พรหมฺสโร
วัดบางบ่อ
87
ปุญฺญธโร
วัดเอี่ยมประชามิตร
88
อติเมโธ
วัดบางกอบัว
89
อายุวฑฺฒโก
วัดเจริญวราราม
90
ปญฺญาทีโป
วัดกลางวรวิหาร
91
อาจารโสภี
วัดบางกะเจ้ากลาง
92
อนาลโย
วัดแหลม
93
มหาลาโภ
วัดบางบ่อ
94
อภิวโร
วัดทรงธรรมวรวิหาร
95
ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
96
ฐิตสีโล
วัดกลางวรวิหาร
97
คณิตปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
98
สุชาโต
วัดบางกระเจ้ากลาง
99
กิตฺติวํโส
วัดกลาง
ทั้งหมด 189 รายการ
4 / 4