• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
บุญฤทธิ์
วัดโบสถ์ดอนพรหม
22
ธีรธมฺโม
วัดบัวขวัญ
23
จนฺทวํโส
วัดบางนา
24
ญาณธีโร
วัดละหาร
25
รตนญาโณ
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
26
สาสนสุเมโธ
วัดสำโรง
27
นนฺทปญฺโญ
วัดละหาร
28
ชยปาโล
วัดบ่อ
29
ฐิตสํวโร
วัดบัวขวัญ
30
ฐิติเมธี
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
31
นนฺทพุทฺธิ
วัดจันทร์
32
จนฺทสโร
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
33
กิตฺติสโม
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
34
อธิปญฺโญ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
35
ถิรจิตฺโต
วัดสนามนอก
36
จนฺทูปโม
วัดบัวขวัญ
37
ปิยภาณี
วัดบัวขวัญ
38
อภิชาโต
วัดเฉลิมพระเกียรติ
39
สิริภทฺโท
วัดเฉลิมพระเกียรติ
40
กิตฺติญาโณ
วัดบัวขวัญ
41
วิสุทฺธิเมธี
วัดศรีประวัติ
42
ธมฺมรตโน
วัดบางขวาง
43
วิฑูรธารี
วัดจันทร์
44
ปญฺญาวชิโร
วัดสมรโกฏิ
45
อาจารสมฺปนฺโน
วัดเฉลิมพระเกียรติ
46
ทสฺสนีโย
วัดเชิงเลน
47
ฐิตปญฺโญ
วัดศรีประวัติ
48
ขนฺติมโน
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
49
สุวฺฑฒโน
วัดเชิงเลน
50
สุญาณพุทฺธิ
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
51
ฐิตธมฺโม
วัดบางไผ่
52
กิตฺติวณฺโณ
วัดบางไผ่
53
อคฺคธมฺโม
วัดเฉลิมพระเกียรติ
54
ทีปธมฺโม
วัดไผ่เหลือง
55
ทิวากโร
วัดศรีประวัติ
56
ติกฺขปญฺโญ
วัดท่าบันเทิงธรรม
57
วิมโล
วัดเต็มรักสามัคคี
58
พนฺธวิชฺโช
วัดบัวขวัญ
59
ปทีโป
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
60
ฐิตสีโล
วัดบัวขวัญ
61
อิทฺธิยาวุโธ
วัดละหาร
62
ชยวุฑโฒ
วัดพลับพลา
63
นนฺทกรโณ
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
64
สิรินนฺทเมธี
วัดบัวขวัญ
65
อาวุธปญฺโญ
วัดละหาร
66
สุวณฺณธมฺโม
วัดละหาร
67
ปญฺญาสาโร
วัดศรีประวัติ
68
จิรสุโภ
วัดปากน้ำ
69
ถาวโร
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
70
ฐิตวชิรเมธี
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ทั้งหมด 177 รายการ
2 / 4