• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ฐานวโร
วัดบางขนุน
62
อภิชวโน
วัดขวัญเมือง
63
อตฺตทนฺโต
วัดสพานสูง
64
กตปุญฺโญ
วัดมะเดื่อ
65
สุมงฺคโล
วัดทางหลวง
66
หาสจิตฺโต
วัดบางขวาง
67
อุปนนฺโท
วัดไทรน้อย
68
พลญาโณ
วัดโชติการาม
69
โอภาโส
วัดจันทร์
70
ภมโร
วัดโมลี
71
สุจิตฺโต
วัดไทรน้อย
72
ฐานวโร
วัดเพรางาย
73
เตชสูโร
วัดท้ายเมือง
74
ฐิตวํโส
วัดพลับพลา
75
สุธมฺโม
วัดสนามนอก
76
เทวธมฺโม
วัดไผ่เหลือง
77
จนฺทวํโส
วัดสังวรพิมลไพบูลย์
78
ปริสุทฺโธ
วัดศรีเขตนันทาราม
79
จิตฺตสํวโร
วัดบางระโหง
80
ขนฺติพโล
วัดละหาร
81
กิตฺติภาโร
วัดชลอ
82
อมโร
วัดคลองเกลือ
83
ธมฺมธโร
วัดบางรักใหญ่
84
ปภสฺสโร
วัดสักใหญ่
85
ฐิตฺยากโร
วัดแคนอก
86
ฐิติลาโภ
วัดเต็มรักสามัคคี
87
ธมฺมิโก
วัดสพานสูง
ทั้งหมด 177 รายการ
4 / 4