• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐานงฺกโร
วัดดอนใหญ่
22
โชติโก
วัดเนกขัมมาราม
23
ปิยธมฺโม
วัดมูลจินดาราม
24
เมธีชโย
วัดพระธรรมกาย
25
ฐิตมงฺคโล
วัดเขียนเขต
26
สิทฺธิเมธี
วัดเปรมประชา
27
สาสนชโย
วัดพระธรรมกาย
28
อานนฺโท
วัดเปรมประชา
29
ปริปุณฺณสีโล
วัดบึงบอน
30
สิริปญฺโญ
วัดบางหลวง
31
อสงฺขตญาโณ
วัดเปรมประชา
32
สุริยชโย
วัดพระธรรมกาย
33
สทฺธาธิโก
วัดบึงกาสาม
34
คมฺภีรปญฺโญ
วัดกล้าชอุ่ม
35
โชติธมฺโม
วัดน้ำวน
36
รตนโชโต
วัดซอยสามัคคี
37
สุตธมฺโม
วัดปทุมนายก
38
สิริปุญฺโญ
วัดชินวรารามวรวิหาร
39
จิตฺตชโย
วัดพระธรรมกาย
40
เกวลชโย
วัดพระธรรมกาย
41
วิสุทฺธิชโย
วัดพระธรรมกาย
42
ทนฺตวํโส
วัดพระธรรมกาย
43
อภิวฑฺฒโน
วัดบ่อเงิน
44
เขมินฺทชโย
วัดพระธรรมกาย
45
ปญฺญาวโร
วัดเปรมประชา
46
สีลเสฎฺโฐ
วัดมูลจินดาราม
47
ปุณฺณชโย
วัดพระธรรมกาย
48
ฐานทตฺโต
วัดบางเดื่อ
49
ปุญฺญิทฺธิชโย
วัดพระธรรมกาย
50
สารคนฺโธ
วัดลาดสนุ่น
51
ปสิทฺธชโย
วัดพระธรรมกาย
52
โกวิทชโย
วัดพระธรรมกาย
53
อธิปญฺโญ
วัดตลาดใต้
54
เขมนิวตฺโต
วัดทำเลทอง
55
อมรหิโต
วัดเปรมประชา
56
สุรปญฺโญ
วัดโพสพผลเจริญ
57
สุวฑฺฒชโย
วัดพระธรรมกาย
58
สุวณฺโณ
วัดเปรมประชา
59
ถิรจิตฺโต
วัดบางหลวง
60
ปชฺโชตชโย
วัดพระธรรมกาย
61
ณฏฺฐชโย
วัดพระธรรมกาย
62
อนุตฺตโร
วัดโบสถ์
63
อมรชโย
วัดพระธรรมกาย
64
ชวนชโย
วัดพระธรรมกาย
65
วิสารทชโย
วัดพระธรรมกาย
66
ฉตฺตชโย
วัดเทียนถวาย
67
จิตฺตพโล
วัดตำหนัก
68
จนฺทวณฺโณ
วัดเชิงท่า
69
วชิรญาโณ
วัดเปรมประชา
70
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเปรมประชา
ทั้งหมด 163 รายการ
2 / 4