• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
โชติปญฺโญ
วัดโปรยฝน
62
จิตฺตปุญฺโญ
วัดเปรมประชา
63
ถาวรธมฺโม
วัดบัวหลวง
64
สุวฑฺฒโน
วัดปทุมนายก
65
กนฺตวีโร
วัดมูลจินดาราม
66
ปณฺฑิตเสวี
วัดชัยสิทธาวาส
67
ปญฺญาธโร
วัดสุนทริการาม
68
ถิรวชิโร
วัดพระธรรมกาย
69
มหาวีริโย
วัดซอยสามัคคี
70
อตฺถปาโล
วัดพระธรรมกาย
71
กวิวํโส
วัดนพรัตนาราม
72
อรุโณ
วัดโปรยฝน
73
กิตฺติโก
วัดชินวรารามวรวิหาร
ทั้งหมด 163 รายการ
4 / 4