• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
กตกุสโล
วัดสว่างอารมณ์
22
สุนฺทราจาโร
วัดเขาดินแดง
23
ภูริวฑฺฒโน
วัดเทพนิมิต
24
ฐานภทฺโท
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
25
ปริชาโน
วัดคลองเคียน
26
ธนปญฺโญ
วัดหนองขุนชาติ
27
ภูริเมธี
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
28
กตชโย
วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง
29
ธมฺมโสภโณ
วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม
30
ขนฺติธมฺโม
วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม
31
สุทฺธิจิตฺโต
วัดลานสัก
32
ทีปธมฺโม
วัดทุ่งสงบ
33
จนฺทสาโร
วัดหมกแถว
34
ขนฺติโก
วัดตานาต
35
สิรินฺธโร
วัดดอนกลอย
36
สนฺติธมฺโม
วัดคลองหิน
37
กนฺตวณฺโณ
วัดเขาปฐวี
38
สิริภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
39
ขนฺติธโร
วัดเขาปฐวี
40
เขมโก
วัดนิคมสามัคคี
41
ธมฺมธโร
วัดหนองขุนชาติ
42
ฐานวีโร
วัดตานาด
43
อคฺคธมฺโม
วัดแจ้ง
44
ฉนฺทสุโภ
วัดเก้านิ้ว
45
ธมฺมวโร
วัดหนองขุนชาติ
46
ฐานิสฺสโร
วัดอมฤตวารี
47
อรุโณ
วัดสามัคคีรังสรรค์
48
ธีรปญฺโญ
วัดวังบรเพชร
49
ชยธมฺโม
วัดห้วยโศก
50
จิรวํโส
วัดประดู่ยืน
51
จรณปุญฺโญ
วัดปทุมทอง
52
อินทวณฺโณ
วัดหนองยาง
53
ปภสฺสโร
วัดพิชัยปุรณาราม
54
ขนฺติพโล
วัดเทพนิมิต
55
ปภกาโร
วัดวังตอ
56
อชิโต
วัดวังสาริกา
57
พุทฺธญาโณ
วัดทุ่งนางาม
58
อหึสโก
วัดอมฤตวารี
59
สุนฺทรธมโม
วัดท่าโพ
60
ถาวโร
วัดตลุกดู่
61
วิสุทฺธสีโล
วัดสมอทอง
62
เปสโล
วัดปางไม้ไผ่
63
ญาณธโร
วัดอุดมพร
64
อชิโต
วัดโกรกลึก
65
วรปญฺโญ
วัดทุ่งสามแท่ง
66
อคฺคปญฺโญ
วัดประดู่ยืน
67
สจฺจญาโณ
วัดบ้านไร่
68
พุทฺธรกฺขิโต
วัดบ้านกลาง
69
ฐานงฺกโร
วัดวังบรเพชร
70
จนฺทสโร
วัดห้วยโศก
ทั้งหมด 122 รายการ
2 / 3