• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
ปริสุทฺโธ
วัดทัพคล้าย
42
ทีฆายุโก
วัดสพานหิน
43
นาถธมฺโม
วัดดอนเพชร
44
คมฺภีโร
วัดคลองโป่ง
45
เตชธมฺโม
วัดหนองสระ
46
สรยโส
วัดประดู่ยืน
47
สิริวณฺโณ
วัดห้วยพระจันทร์
48
สุปญฺโญ
วัดปทุมทอง
49
สุธมฺโม
วัดหนอกแก
50
กตปญฺโญ
วัดถ้ำรัตนคีรี
51
ธมฺมสิปฺโป
วัดเขาฆ้อชัย
52
ชุตินฺตโร
วัดโป่งข่อย
53
อิสสฺโร
วัดอมฤตวารี
54
อคฺควณฺโณ
วัดหนองขุนชาติ
55
ถาวรธมฺโม
วัดหนองหญ้านาง
56
สีลโชโต
วัดหนองจิกยาว
57
สุเมโธ
วัดหนองเข้
58
สุชีโว
วัดหนองเต่า
59
ปภสฺสโร
วัดเก้านิ้ว
60
สุวณฺโณ
วัดปางไม้ไผ่
61
สุเมโท
วัดทุ่งสงบ
62
ปญฺญาสุโร
วัดคลองโป่ง
ทั้งหมด 122 รายการ
3 / 3