• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ชุตินฺธโร
วัดทุ่งมน
22
คุณธมฺโม
วัดช้าง
23
ยโสธโร
วัดกะสังข์
24
ชยนฺโต
วัดพระงาม
25
ฐิตธมโม
วัดบ้านดาบ
26
สุเมโธ
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
27
กนฺตธมฺโม
วัดกลาง
28
สุวิชฺโช
วัดไผ่โสมนรินทร์
29
ฐานวีโร
วัดบ้านแจ้ง
30
จิรเปโม
วัดผึ่งแดด
31
ชุตินฺธโร
วัดชุมพลนิกายาราม
32
ธมฺมธโร
วัดบางบาล
33
ธมฺมสาโร
วัดสำเภาล่ม
34
จิตฺตพโล
วัดกลาง
35
ฐิตธมฺโม
วัดสุธาโภชน์
36
อริโย
วัดสำเภาล่ม
37
ธมฺมานนฺโท
วัดพยาญาติ
38
สุชีโว
วัดเจ้าเจ็ดใน
39
สปฺปุณฺโญ
วัดหนองบัว
40
ปิยมงฺคโล
วัดชูจิตธรรมาราม
41
วราโภ
วัดศักดิ์
42
อตฺตสิโน
วัดดอนหญ้านาง
43
ธมฺมพโล
วัดสฎางค์
44
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดเทพอุปการาม
45
ปญญาธโร
วัดนาคสโมสร
46
ปญฺญาวุโธ
วัดลาดชะโด
47
ปภาโส
วัดคลองพุทรา
48
พรหมฺโชโต
วัดบางเคียนวิเชียรฉาย
49
อภิชาโต
วัดสนามทอง
50
โอภาโส
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
51
กิตฺติเมธี
วัดท่าซุงทักษิณาราม
52
วรปญฺโญ
วัดโบสถ์สมพรชัย
53
ชนาสโภ
วัดบางซ้ายนอก
54
ธมฺมสาโร
วัดย่่านอ่างทอง (จุฬาโลก)
55
ชวโน
วัดช้าง
56
ภทฺทรเมธี
วัดปทุมวัน
57
ธนลาโภ
วัดลาดบัวหลวง
58
จารุธมฺโม
วัดบางไทร
59
ชยธมฺโม
วัดพระนอน
60
ขนฺติโก
วัดจันทร์ประเทศ
61
โสภโณ
วัดประดู่(ตะบอง)
62
วีรญาโณ
วัดภาชี
63
ภทฺรธมฺโม
วัดสีกุก
64
เตชธมฺโม
วัดจำปา
65
ยสชาโต
วัดบ้านสร้าง
66
จิตฺตธมฺโม
วัดบางนมโค
67
กิตฺติธโร
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
68
ปริปุณฺโณ
วัดกระโดงทอง
69
สุทฺธาโส
วัดใหญ่ชัยมงคล
70
สํวโร
วัดพุฒาวาส
ทั้งหมด 378 รายการ
2 / 8