• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
141
ธมฺมทฺธโช
วัดปรีดาราม
142
ยโสธโร
วัดราษฎร์นิยม
143
ปญฺญาวชิโร
วัดผดุงธรรม
144
เตชปญฺโญ
วัดธรรมรส
145
สุภทฺโท
วัดพระญาติสามัคคีธรรม
146
สุมงฺคโล
วัดเจ้าเจ็ดใน
147
ทีปธมฺโม
วัดจรเข้ไล่
148
จารุธมฺโม
วัดโคกกรวด
149
ธนปญฺโญ
วัดสามวิหาร
150
สนฺตกาโย
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
151
ปภสฺสโร
วัดกุฎีประสิทธิ์
152
ตาปโส
วัดป่าคา
153
ปญฺญาทีโป
วัดช่างเหล็ก
154
สปฺปญฺโญ
วัดราชประดิษฐาน
155
สิริวํโส
วัดชายนา
156
ติสาโร
วัดบ้างช้าง
157
สิริจนฺโท
วัดสะแก
158
ชวนปญฺโญ
วัดเกาะเลิ่ง
159
ขนฺติโก
วัดสนามไชย
160
กิตฺติโสภโณ
วัดกลาง
161
คุณสโร
วัดชูจิตธรรมาราม
162
สิริปญฺโญ
วัดพุฒาวาส
163
จนฺทสาโร
วัดหนองน้ำส้ม
164
กิตฺติโสภโณ
วัดชุมพลนิกายาราม
165
สุมโน
วัดตาลเอน
166
ถิรกิตฺติโก
วัดโบสถ์อินทราราม
167
ปาสาทิโก
วัดจุฬามณี
168
จนฺทวํโส
วัดจอมเกษ
ทั้งหมด 378 รายการ
8 / 8