• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ธมฺมทีโป
วัดโป่งตาเบ้า
22
เขมวีโร
วัดสวนธรรมศรีมงคล
23
อคฺคธมฺโม
วัดอินทร์เจริญ
24
สุมโน
วัดบ้านเนินสง่า
25
สนฺตจิตฺโต
วัดคลองยาง
26
กนฺตวณฺโณ
วัดชัยมงคล
27
กิตฺติสาโร
วัดวังชงโค
28
ปภสฺสโร
วัดสว่างอารมณ์
29
จิรธมฺโม
วัดบ้านสระเกษ
30
ปิยสีโล
วัดวังน้อย
31
สุเมโธ
วัดโนนดู่
32
สิริภทฺโท
วัดหนองยาวราษฎร์บำรุง
33
ธีรปญฺโญ
วัดอาคเนย์
34
อตฺตทนฺโต
วัดสามัคคีพัฒนา
35
ฐานิสฺสโร
วัดศรีจันทราราม
36
ชนาสโภ
วัดศรีธงชัย
37
วราโภ/ดร.
วัดศรีบุญเรือง
38
ขนฺติวโร
วัดป่าเรไรทอง
39
ถาวโร
วัดเขาคลัง
40
อินฺทสโร
วัดลาดน้อย
41
ถาวรจิตฺโต
วัดหนองไทรงาม
42
กิตฺติญาโณ
วัดเนินสว่างทางหลวง
43
ฐิตเมโธ
วัดตะเบาะน้อย
44
ปญฺญาธโร
วัดโนนศรีแก้ว
45
อธิปญฺโญ
วัดอีสานสามัคคี
46
ปุญฺญมโน
วัดหลักเมืองพัฒนาราม
47
ฐิตคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
48
กตปุญฺโญ
วัดโพธิ์ทอง
49
กตปุญโญ
วัดโนนศรีแก้ว
50
ฉฬภิญฺโญ
วัดโรงบ่ม
51
จนฺทสาโร
วัดใหม่ศรีบุญธรรม
52
คุณวีโร
วัดวังสงวนเหนือ
53
ปภากโร
วัดหนองกลอย
54
สุขปญฺโญ
วัดปัญจขันธ์
55
สุขิโต
วัดห้วยตูมสุทธาวาส
56
นวฐาโร
วัดสิริรัตนาราม
57
กนฺตสีโล
วัดวังสะตือ
58
สมจิตฺโต
วัดหนองไลย์
59
จนฺทสาโร
วัดห้วยแล้ง
60
สกฺกญาโณ
วัดโพธิ์ทอง
61
ชินปุตฺโต
วัดวังไผ่
62
อนาลโย
วัดจอมแจ้ง
63
ปญฺญาคโม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
64
สุรธมฺโม
วัดเฉลียงลับ
65
ธมฺมจาโร
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
66
ฐานิโย
วัดหนองไผ่พิทยาราม
67
ขนฺติพโล
วัดศรีภูมิ
68
มนาปภาณี
วัดชนะชลวรวีร์
69
กิตฺติญาโณ
วัดสว่างคงคา
70
ฐานธมฺโม
วัดพรหมาโสฬสาราม
ทั้งหมด 322 รายการ
2 / 7