• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
121
นาคุตฺตโม
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
122
กิตฺติเมธี
วัดพ่อขุนผาเมือง
123
โกสโล
วัดห้วยทรายใต้
124
ถาวโร
วัดโฆษา
125
จารุธมฺโม
วัดห้วยแสนงา
126
จนฺทสาโร
วัดประชานิมิต
127
ขนฺติโก
วัดพระธาตุเนินสว่าง
128
ขนฺติโก
วัดหนองไผ่พิทยาราม
129
กิตฺติญาโณ
วัดเกตุสามัคคีธรรม
130
กลฺยาณธโร
วัดไร่ตาพุฒ
131
ฐานุตฺตโร
วัดประชิตกัลยาณมุนี
132
จิตฺตกาโร
วัดรัตนาราม
133
ขนฺติธโร
วัดโคกมน
134
คมฺภีโร
วัดศรีมงคล
135
ฐิตวิริโย
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
136
มหาวีโร
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
137
สุมงฺคโล
วัดซับอุดมมงคลธรรม
138
ปุญญาคโม
วัดประชาบำรุง
139
กตธมฺโม
วัดเกตุสามัคคีธรรม
140
ทนฺตกาโย
วัดห้วยไผ่
141
สุรปญฺโญ
วัดยางงาม
142
กมโล
วัดมหาธาตุ
ทั้งหมด 322 รายการ
7 / 7