• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ขนฺติพโล
วัดไทรย์
22
จารุวณฺโณ ป.
วัดโพสระโสภณ
23
กิตฺติปญฺโญ
วัดแจ้ง
24
นนฺทิโย
วัดหมื่นเกลา
25
สิริมงฺคโล
วัดจันทร์มณี
26
ปวรธมฺโม
วัดอรัญญิกาวาส
27
จนฺทโก
วัดนางชำ
28
ภทฺทเมธี
วัดต้นสน
29
ญาณธีโร
วัดอ่างทองวรวิหาร
30
สุกิจฺโจ
วัดโพธิ์ศรี
31
สุทธิญาโณ
วัดไชโยวรวิหาร
32
รตนโชโต
วัดจำปาหล่อ
33
ธมฺมปาโล
วัดอ่างทองวรวิหาร
34
ปภสฺสโร
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
35
จรณธมฺโม
วัดต้นสน
36
กตปญฺโญ
วัดอ่างทองวรวิหาร
37
วฑฺฒนเมธี
วัดเกาะ
38
มหาวีโร
วัดชัยมงคล
39
ณฏฺฐปิยภาณี
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
40
กิตฺติทตฺโต
วัดอ่างทองวรวิหาร
41
มุนินฺโท
วัดเกตุ
42
ปญฺญาวโร
วัดโพธิ์ทอง
43
ฐานจาโร
วัดรัตนาราม
44
ฐิตโสภโณ
วัดสามขาว
45
ปญฺญาธโร
วัดหัวสะแกตก
46
ชยปาโล
วัดเกาะ
47
คุณวโร
วัดสี่ร้อย
48
สีลโชโต
วัดโบสถ์
49
เมตฺตาสโย
วัดหัวสะแกตก
50
วชิโร
วัดคูมะนาวหวาน
51
มานิโต
วัดมงคลธรรมนิมิต
52
ธมฺมวํโส
วัดริ้วหว้า
53
อมรรํสี
วัดท่าอิฐ
54
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดท่าโขลงกิตติยาราม
55
ปสทฺโธ
วัดโพธิ์เกรียบ
56
ปิยธมฺโม
วัดตลาดใหม่
57
ถิรปญฺโญ
วัดรัตนาราม
58
สาทโร
วัดพวงทอง
59
ปุญฺญสโม
วัดขุมทอง
60
จนฺทโสภโณ
วัดโบสถ์วรดิตถ์
61
สุทฺธิญาโณ
วัดพิจารณ์โสภณ
62
กนฺตวีโร
วัดทองกลาง
63
สุมโน
วัดยางซ้าย
64
อคฺคจิตฺโต
วัดสุวรรณเสวริยาราม
65
ทสฺสนีโย
วัดสามขาว
66
ธมฺมวโร
วัดคลองสำโรง
67
กมฺพุวัญโณ
วัดลั่นทม
68
อินฺทปญโญ
วัดน้ำอาบ
69
ธมฺมเตโช
วัดทองเลื่อน
70
สนฺตมโน
วัดสุวรรณเสวริยาราม
ทั้งหมด 156 รายการ
2 / 4