• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
สีลสาโร
วัดหลวงวัง
62
ตปคุโณ
วัดหมื่นเกลา
63
โอภาโส
วัดวงษ์สุวรรณ
64
ปภสฺสโร
วัดมหานาม
65
กิตฺติญาโณ
วัดสามขาว
66
กนฺตสีโล
วัดกลางราชครูธาราม
ทั้งหมด 156 รายการ
4 / 4