• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
กตสาโร
วัดราชบรรทม
22
อภิชาโต
วัดหนองรี
23
ธมฺมสาโร
วัดวาปีอัมพาราม
24
รตนญาโณ
วัดลำนารายณ์
25
ติขิโณ
วัดสำโรงใหญ่
26
เตชวโร
วัดห้วยแก้ว
27
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองเมือง
28
ถิรจิตฺโต
วัดสิงห์คูยาง
29
โกวิโท
วัดวังจั่น
30
ปนนฺทจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
31
สิริจนฺโท
วัดวังกระเบียน
32
ธมฺมจาโร
วัดมหาสอน
33
อติภทฺโท
วัดมหาสอน
34
คุณยุตฺโต
วัดบางกะพี้ใหญ่
35
ฉนฺทชาโต
วัดสิงห์คูยาง
36
สมวโร
วัดพุน้อย
37
สุเมโธ
วัดเขาสมโภชน์
38
ทินฺนปญฺโญ
วัดคีรีนาครัตนาราม
39
ถิรธมฺโม
วัดลำนารายณ์
40
เตชปญฺโญ
วัดพรหมรังษี
41
ปญฺญาวโร
วัดอุดมสันติวรรณ
42
วรธมฺโม
วัดน้ำจั้น
43
ญาณวีโร
วัดสิงห์ทอง
44
ฉนฺทธมฺโม
วัดห้วยแก้ว
45
ปญฺญาวุโธ
วัดศิริมงคล
46
วิชโย
วัดหนองทรายขาว
47
จิตฺตปาโล
วัดหนองถ้ำ
48
เขมกาโร
วัดกุดขาม
49
ปญฺญาวุโธ
วัดสระมะเกลือ
50
ปชฺโชโต
วัดสระมะเกลือ
51
อคฺคธมฺโม
วัดวังมโนราห์
52
อาทโร
วัดสว่างอารมณ์
53
ขุติปญฺโญ
วัดยวด
54
วชิรญาโณ
วัดมหาสอน
55
ญาณวีโร
วัดท่าแสมสาร
56
วราสโภ
วัดกวิศราราม
57
ณฏฺฐิโก
วัดสำราญ
58
ธีรวํโส
วัดโบสถ์
59
จิรวฑฺฒโน
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
60
ฐานจาโร
วัดไผ่ใหญ่
61
จารุวณฺโณ
วัดป่าธรรมโสภณ
62
ชุตินฺธโร
วัดโคกกะเทียม
63
กมฺมสุทฺโธ
วัดราชบรรทม
64
นาควโร
วัดท่าหลวง
65
ปริชาโน
วัดหัวเขา
66
ปิยาจาโร
วัดเสาธงทอง
67
ฐานุตฺตโม
วัดสระมะเกลือ
68
ญาณธีโร
วัดเขาจรเข้
69
ญาณเมธี
วัดชีแวะ
70
ชยานนฺโท
วัดมหาสอน
ทั้งหมด 187 รายการ
2 / 4