• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
61
ชยทตฺโต
วัดธรรมิการาม
62
ฐิตวฑฺฒนเมธี
วัดหนองข่อย
63
อมโร
วัดสำนักสงฆ์พุทธธรรม
64
จนทวํโส
วัดกัทลีพนาราม
65
วิโรจโน
วัดบ่อเงินเจริญสุข
66
มหิสฺสโร
วัดอุทุมพรวนาราม
67
กิตฺติสาโร
วัดสระมะเกลือ
68
กมโล
วัดคลองสุทธาวาส
69
ธมฺมปาโล
วัดน้ำจั้น
70
ติกฺขวีโร
วัดหนองคู
71
กิตฺติญาโณ
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
72
อภิวณฺโณ
วัดคลองเม่า
73
โชติวโร
วัดสิงห์ทอง
74
ฐานวุฑฺโฒ
วัดชอนขุด
75
วิสุทฺโธ
วัดหนองโพธิ์
76
ชนาสโภ
วัดวังกระทุ่ม
77
ชยวุฑฺโฒ
วัดรังเตี้ย
78
ฐานรโต
วัดหนองถ้ำ
79
เขมกาโม
วัดหนองเมือง
80
ชิตมาโร
วัดซับจำปา
81
สุคโต
วัดแก้วจันทราราม
82
เอกธมฺมจารี
วัดยวด ต.
83
เหมวณฺโณ
วัดวังโพรงเข้
84
อาวุธปญฺโญ
วัดกกโก
85
วินโย
วัดไชยดิตถาราม
86
ปภสฺสโร
วัดสระเตยใหญ่
87
สุวณฺโณ
วัดพัฒนาราม
88
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
89
โสภิโณ
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
90
ฉนฺทโก
วัดวังจั่น
91
วชิรปญฺโญ
วัดสระใหญ่
92
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดลำนารายณ์
93
กิตฺติญาโณ
วัดห้วยแก้ว
94
กตปุญฺโญ
วัดใหม่ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
95
เขมธมฺโม
วัดเขาจรเข้
96
กิตฺติธโร
วัดหนองกระเบื้อง
97
สุชีโว
วัดห้วยแก้ว
ทั้งหมด 187 รายการ
4 / 4