• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
21
ฐิตวีโร
วัดเทพมงคล
22
จนฺทโชโต
วัดแคเทพนิมิต
23
ขนฺติธโร
วัดกุฎีทอง
24
อิทฺธิญาโณ
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
25
จารุวฑฺฒโน
วัดม่วงชุม
26
กุสลปญฺโญ
วัดม่วงชุม
27
กิตฺติภทฺโท
วัดบุดดา
28
สุนฺทรสิริ
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
29
อานนฺโท
วัดน้อยนางหงษ์
30
อายุวฑฺฒโก
วัดพระนอนจักรสีห์
31
กมโล
วัดอัมพวัน
32
เขมกาโม
วัดมุนีสงฆ์
33
ภูริจิตฺโต
วัดประดับ
34
จนฺทโชโต
วัดพระนอนจักรสีห์
35
ปภสฺสโร
วัดเพิ่มประสิทธิผล
36
ปภสฺสโร
วัดแหลมคาง
37
สิริวณฺโณ
วัดบุดดา
38
ญาณธีโร
วัดจำปาทอง
39
กิตฺติวํโส
วัดพระปรางค์
40
สุคนฺโธ
วัดประสิทธิ์คุนากร
41
ธมฺมธโร
วัดวิหารขาว
42
โอภาโส
วัดหนองกระทุ่ม
43
ถาวโร
วัดสุทธาวาส
44
จนฺทโสภโณ
วัดวััดราษฎร์บำรุงหนองลี
45
จารุปญฺโญ
วัดม่วงชุม
46
รุจิธมฺโม
วัดห้วยเจริญสุข
47
ปริชาโน
วัดโพธิสังฆาราม
48
จารุวณฺโณ
วัดม่วงชุม
49
สนฺตจิตฺโต
วัดแหลมคาง
50
อคฺคธมฺโม
วัดโฉมศรี
51
ธมฺมวโร
วัดพระปรางค์
52
ถิรธมฺโม
วัดพรหมบุรี
53
ชุตินฺธโร
วัดเฉลิมมาศ
54
กตสาโร
วัดพระปรางค์
55
อภิวณฺโณ
วัดกลางท่าข้าม
56
อริยธมฺโม
วัดโฉมศรี
57
วชิรปญฺโญ
วัดโพธิ์สำราญ
58
อนุตฺตโร
วัดโฉมศรี
59
สุปญฺโญ
วัดโพธิ์สังฆาราม
60
เขมรโต
วัดประโชติการาม
61
ปภากโร
วัดกลาง
62
ถาวโร
วัดพงษ์สุวรรณวราราม
63
ถิรธมฺโม
วัดโบสถ์
64
วชิรญาโณ
วัดห้วยเจริญสุข
65
วชิรญาโณ
วัดโพธิ์สำราญ
66
เมธิโก
วัดเฉลิมมาศ
67
อนาลโย
วัดหัวว่าว
68
อาภาธโร
วัดกระดังงาบุปผาราม
69
สุมโน
วัดป่าหวาย
70
วรปญฺโญ
วัดเพิ่มประสิทธิผล
ทั้งหมด 119 รายการ
2 / 3