• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
41
กลฺยาโณ
วัดตะโกรวม
42
ฐิตวิริโย
วัดดาวดึงส์
43
โชติโย
วัดสิงห์สุทธาวาส
44
ปญฺญาวุโธ
วัดท่าอิฐ
45
ฐิตธมฺโม
วัดจำปาทอง
46
ธมฺมทีโป
วัดบ้านจ่า
47
ชาตปญฺโญ
วัดหลวง
48
ฐานุตฺตโร
วัดดอนตะโหนด
49
กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
50
เตชปญฺโญ
วัดเชียงราก
51
ปุณฺณวุฑโฒ
วัดโบสถ์
52
อติชาโต
วัดโพธิ์เอน
53
รวิวณฺโณ
วัดกลางพรหมนคร
54
อคฺคธมฺโม
วัดเสาธงทอง
55
กิตฺติสาโร
วัดตึกราชา
56
ปญฺญาวุโธ
วัดโฆสิทธาราม
57
สุคนฺโธ
วัดเชียงราก
58
อภินนฺโท
วัดพรหมบุรี
59
ญาณวโร
วัดพระปรางค์
ทั้งหมด 119 รายการ
3 / 3